Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA (SPP)

ZA POTROŠNIKE

 

Člen I

Identifikacijski podatki Filip Trade Company s.r.o.

Sedež podjetja:

 

Kragujevská 1, 010 01 Žilina

Matična številka:

 

53 230 981

Davčna številka:

 

2121309949

Registrirano:

 

v poslovnem registru Okrožnega sodišča v Žilini, Division Sro , številka vložka 75393/L

Zastopano:

 

Ing. Michal Filip, direktor

             

 

Ing. Zdenka Filipová , direktorica

 

 

 

E-naslov:

 

info@4robot.si

številka računa/IBAN: SK16 7500 0000 0040 2833 6911

(v nadaljevanju „Prodajalec“)

 

Nadzorni organ:       

Slovaška trgovinska inšpekcija (SOI)

Inšpektorat SOI za regijo Žilina

Predmestská 71, PO BOX B-89, 011 79 Žilina 1 tel. št. 041/763 21 30, 041/724 58 68 faks št. 041/763 21 39 https://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Člen II

Temeljne določbe

 1. Ti splošni pogoji poslovanja urejajo pravice in obveznosti Prodajalca in Kupca, ki je potrošnik, pri sklenitvi pogodbe preko spletne trgovine, ki deluje na spletni strani www.4robot.si (v nadaljevanju „spletna stran“ ali „e- trgovina“). Ti splošni pogoji veljajo podobno tudi za pogodbena razmerja, nastala na podlagi telefonskih oziroma naročilo po elektronski pošti. Ti splošni pogoji ne veljajo za Kupca, ki ni potrošnik, ustrezna razmerja med "nepotrošnikom " in prodajalcem bodo urejali ustrezni pravni predpisi in posamična pogodba. (v nadaljevanju „SPP“)
 2. Splošni pogoji poslovanja urejajo izbrane pravice in obveznosti pogodbenih strank pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe o nakupu blaga, sklenjene med pogodbenima strankama s sredstvi elektronske komunikacije (v nadaljevanju: „Kupoprodajna pogodba“ ) .

 

 1. SPP v veljavni različici so sestavni del kupoprodajne pogodbe.
 2. Za namene SPP so izbrani izrazi opredeljeni na naslednji način:
  1. „Potrošnik“ je fizična oseba (predlagatelj sklenitve kupoprodajne pogodbe s prodajalcem), ki pri sklepanju in izpolnjevanju kupoprodajne pogodbe ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti ali druge poslovne dejavnosti, zaposlitve ali poklica,
  2. Kupec“ je Potrošnik, ki kupuje blago v e- trgovini Prodajalca,
  3. „Kupoprodajna pogodba“ je pogodba, ki je sklenjena v smislu 2. odd. § 588 in naslednji . in v skladu z

§ 52 in naslednji . akt št. 40/1964 Zb. Civilnega zakonika (v nadaljnjem besedilu: „Civilni zakonik“ ), katerega predmet je prodaja blaga s strani Prodajalca Kupcu in katerega sestavni del so Splošni pogoji poslovanja,

 1. Pogodba sklenjena na daljavo“ je pogodba , ki je sklenjena med Prodajalcem in Kupcem, dogovorjena in sklenjena izključno z enim ali več sredstvi komunikacije na daljavo brez sočasne fizične prisotnosti Prodajalca in Kupca, predvsem z nakupom preko e-trgovine Prodajalca in e-poštne komunikacije oziroma telefonske komunikacije med Prodajalcem in Kupcem,
 2. „pogodbeni stranki“ sta Prodajalec in Kupec,
 3. blago“ so izdelki, oziroma blago, ki ga Prodajalec ponuja na svoji spletni trgovini;
 4. e- trgovina“ je računalniški sistem, ki se nahaja na internetu z javnim dostopom, ki omogoča naročanje blaga in storitev na daljavo preko elektronske naprave, ki je namenjen predvsem osebam, starejšim od 16 let, oseba, mlajša od 16 let, lahko uporablja samo e- nakupuje, če da soglasje svojega zakonitega zastopnika (starši, skrbnik) na elektronski naslov: info@4robot.si,
 5. Kupnina“ je prodajna cena blaga, ki je povečana za stroške dostave in druge provizije v zvezi z dostavo blaga do Kupca,
 6. naročilo“ je predlog Kupca za sklenitev Kupoprodajne pogodbe na daljavo (preko internetne povezave spletne strani ali e- trgovine in sredstev elektronske komunikacije), na podlagi katere se izvrši prodaja blaga za pristojbino

Kupcu. Del zavezujočega naročila je obveznost plačila Kupnine,

 1. registracija“ je ustvaritev kupčevega uporabniškega računa v e- trgovini oziroma na spletni strani Prodajalca, ki vsebuje podatke o Kupcu v obsegu: ime, priimek, e-poštni kontakt, podatke za prijavo, preko katerih lahko Kupec koristi možnost hitrega nakupa (predizpolnjeni podatki) in sledenje zgodovini nakupov.
 2. Za pravna razmerja med Prodajalcem in Kupcem, ki niso izrecno urejena s temi splošnimi pogoji, veljajo ustrezne določbe Civilnega zakonika, zakon št.

250/2007 zb. o varstvu potrošnikov in o spremembi zakona Slovaškega državnega sveta št. 372/1990 Zb. o prekrških s spremembami in dopolnitvami (v nadaljnjem besedilu: „Zakon o varstvu potrošnikov“), Zakon št. 102/2014 Zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov in o spremembi nekaterih zakonov

(v nadaljnjem besedilu: „Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga, sklenjene na daljavo“ ), Zakon št. 22/2004 Zb. o elektronskem poslovanju in o spremembi zakona št. 128/2002 zb. o državnem nadzoru notranjega trga v zadevah varstva potrošnikov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 284/2002 zb. (v nadaljevanju „Zakon o elektronskem poslovanju“), Zakon št. 391/2015 zb. o alternativnem reševanju potrošniških sporov in o spremembi nekaterih zakonov (v nadaljnjem besedilu: „Zakon o alternativnem reševanju potrošniških sporov“) in drugi pravni predpisi, ki so veljavni v Slovaški republiki.

 1. Dokumentacijo v zvezi s Kupoprodajno pogodbo bo Prodajalec arhiviral v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi za obdobje najmanj desetih let od njene sklenitve, najdlje pa po ustreznih zakonskih predpisih, z namenom njene uspešne izvedbe. izpolnitev in izpolnitev obveznosti, ki jih Prodajalcu nalaga zakonodaja s področja računovodstva.

Dokumentacija v zvezi s Kupoprodajno pogodbo ne bo dostopna tretjim osebam, razen osebam, katerih pravica do seznanitve z dokumentacijo v zvezi s kupoprodajno pogodbo izhaja iz posebnega zakona.

 

Člen III

Sklenitev Kupoprodajne pogodbe

 1. Prodajalec ponuja blago na spletni strani spletne trgovine www.4robot.si z navedbo njegovih lastnosti, možnih variant, količine in prodajne cene.
 2. Prodajalec obvešča Kupca, da:
  1. nadomestni dodatki niso originalni izdelki iRobot Roomba in ga ne pokriva nobena garancija iRobot. Znamka iRobot Roomba je registrirana blagovna znamka in kakršna koli uporaba trgovskega imena iRobot Roomba , model ali del tega izdelka služi kot ilustrativen primer združljivosti izdelkov,
  2. nadomestni dodatki niso originalni izdelki Xiaomi in jih ne krije nobena garancija Xiaomi . Blagovna znamka Xiaomi je registrirana blagovna znamka in kakršna koli uporaba imena blagovne znamke Xiaomi, modela ali dela tega izdelka služi kot ilustrativen primer združljivosti izdelkov.
 3. Prodajna cena blaga, navedena v ponudbi v spletni trgovini , ne vsebuje poštnine in drugih stroškov dostave, ki so vključeni v skupno Kupnino. Prodajna cena je cena z pripadajočim DDV.
  1. Prodajalec pred sklenitvijo Kupoprodajne pogodbe oziroma pred oddajo kupčevega naročila Kupca na jasen in razumljiv način hkrati obvesti na spletni strani e-trgovine o:
   1. glavnih značilnostih blaga,
   2. skupni ceni blaga, vključno z vsemi davki in pristojbinami (Kupnina),
   3. informacijah o razpoložljivosti blaga,
   4. informacijah o uporabi blaga in vzdrževanju,
   5. podatkih o trajanju kupoprodajne pogodbe, ozirpma o odpovednih pogojih

kupoprodajne pogodbe,

 1. podatkih o minimalni dolžini morebitnih obveznosti iz kupoprodajne pogodbe

če te obveznosti izvirajo Kupcu,

 1. kot tudi druga zakonsko predpisana dejstva in vse podatke, pomembne za uporabo blaga, v obsegu, ki ustreza uporabljenemu komunikacijskemu sredstvu.
 2. Kupec pošlje Prodajalcu predlog za sklenitev Kupoprodajne pogodbe v obliki naročila, oblikovanega v spletni trgovini . Kupec izbere blago zahtevane specifikacije, izbira med ponujenimi variantami in določi količino blaga. Naročilo nato pošlje Prodajalcu s klikom na gumb „Naročilo z obveznostjo plačila“.
 3. Kupec se je dolžan seznaniti z besedilom Splošnih pogojev poslovanja in obveznostjo plačila Kupnine pred oddajo naročila z obveznostjo plačila.
 4. Prodajalec sprejme naročilo, tj. zavezujoča potrditev naročila kupca v obliki e-poštnega sporočila, ki ga Prodajalec pošlje na elektronski naslov Kupca, če ni drugače dogovorjeno. Kupec je dolžan preveriti pravilnost vnesenih podatkov pred oddajo naročila Prodajalcu. V primeru suma o napačno navedenih osebnih podatkih Kupca, se lahko Prodajalec obrne na Kupca z namenom preveritve pravilnosti podatkov.
 5. Prodajalec in Kupec lahko sporazumno skleneta Kupoprodajno pogodbo pod pogoji, ki se razlikujejo od naročila Kupca. Za dogovor med Prodajalcem in Kupcem se bodo štela individualno dogovorjena pogodbena določila, na vsebino katerih lahko Kupec vpliva. Dostava blaga na podlagi takega dogovora se ne šteje za inercijsko prodajo, kar se šteje za nepošteno poslovno prakso, saj se je Kupec s prodajalcem izrecno dogovoril za dobavo nadomestnega blaga.
 6. Podatkov Kupca za izdajo računa ni mogoče spremeniti za nazaj po oddanem naročilu, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Po oddanem naročilu lahko kupec v nekaterih primerih spremeni način prevoza in način plačila.
 7. Kupoprodajna pogodba je sklenjena za določen čas, ki se zaključi z dobavo blaga in plačilom Kupnine. To ne vpliva na pravice in obveznosti Prodajalca in Kupca iz kupoprodajne pogodbe glede pogojev reklamacije.
 8. Veljavno in veljavno Kupoprodajno pogodbo (vključno z dogovorjeno Kupnino) je mogoče spremeniti ali odpovedati le na podlagi soglasja strank ali na podlagi pravnih razlogov.

 

Člen IV

Pravice in obveznosti Prodajalca

 1. Prodajalec ima pravico do:
  1. Pravilnega in pravočasnega plačila Kupnine za naročeno blago s strani Kupca;
  2. prilagoditve cene blaga, ponujenega v spletni trgovini; prilagoditev cene blaga ne velja za blago, ki je predmet že sklenjene Kupoprodajne pogodbe;
  3. preklica naročila, oziroma da ne bo nadaljeval s sklenitvijo Kupoprodajne pogodbe (ali odstopil od Kupoprodajne pogodbe), če je Kupec v naročilu navedel lažne ali napačne podatke, ki jih ni mogoče preveriti, na primer napačen e-mail, telefon ali napačen ali neobstoječ naslov, in zaradi tega naročila ni mogoče zaključiti in/ali če Kupec naročil blago v obsegu, ki presega običajne količine, brez odlašanja po ugotovitvi takega dejstva. Če je kupec plačal predplačilo, mu ga je prodajalec dolžan vrniti v roku 14 dni od preklica naročila.
 2. Prodajalec si pridržuje pravico do dogovora o posameznih pogojih sodelovanja na podlagi dogovora s kupcem.
 3. Prodajalec je dolžan:
  1. omogočiti Kupcu registracijo v e- trgovino ;
  2. zagotoviti, da blago ustreza zakonskim predpisom, ki veljajo v Slovaški republiki;
  3. naročeno blago dostaviti Kupcu v ustrezni kakovosti, v dogovorjeni količini in pod pogoji, ki so s Kupcem dogovorjeni v Kupoprodajni pogodbi.
 4. Prodajalec je dolžan zagotoviti ustrezno varstvo osebnih podatkov kupca v skladu z odd. Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki razveljavlja Direktivo 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakon št. 18/2018 Zb. o varstvu osebnih podatkov in spremembi nekaterih zakonov. Politika varstva osebnih podatkov je navedena tukaj: https://www.4robot.si/e/privacy/declaration .  

 

Člen V

Pravice in obveznosti Kupca

 1. Kupec ima pravico do:
  1. dobavi blaga v ustrezni kakovosti, zahtevani količini in pod drugimi pogoji, dogovorjenimi s Prodajalcem na podlagi Kupoprodajne pogodbe,
  2. brezplačni registraciji v e- trgovino na spletni strani Prodajalca, kot tudi preklic le-te,
  3. zagotavljanje sodelovanja s strani Prodajalca.
 2. Kupec je dolžan:
  1. Prodajalcu plačati dogovorjeno Kupnino za dobavljeno blago,
  2. prevzeti blago na mestu, dogovorjenem v Kupoprodajni pogodbi,
  3. po potrebi potrditi prejem dostavljenega blaga (npr. kurirju),
  4. ne škoditi dobremu imenu Prodajalca,
  5. se seznaniti z garancijskimi pogoji za blago, vključno z navodili za uporabo, nato pa dosledno upoštevajte te informacije.

 

Člen VI

Registracija Kupca

 1. Registracija Kupca na spletni strani e- trgovine je prostovoljna in brezplačna.
 2. V e-trgovino se lahko registrirajo in ustvarijo uporabniški račun le kupci, starejši od

16 let. Oseba, mlajša od 16 let, se lahko prijavi le, če k temu da soglasje njen zakoniti zastopnik (starši, skrbnik) na e-naslov: info@4robot.si.

 1. Registracija v e- trgovino ni pogoj za sklenitev Kupoprodajne pogodbe.
 2. Kupec je dolžan ob registraciji resnično, natančno in popolno izpolniti vsi zahtevani osebni podatki.
 3. Kupec je odgovoren za točnost, resničnost in stalno ažurnost vseh svojih registracijskih podatkov.
 4. Po uspešni registraciji se lahko Kupec prijavi v svoj račun s svojimi prijavnimi podatki. Podatki za prijavo so zaupni.
 5. Registracija v e- trgovino Kupcu omogoča: (i) urejanje osebnih podatkov, (ii) sledenje zgodovini naročil, (iii) sledenje najpogosteje kupljenemu blagu, (iv) spremembo načina dostave in plačila neplačanih naročil.
 6. Kupec je dolžan Prodajalca nemudoma obvestiti o vsakem sumu zlorabe njegovih registracijskih podatkov s strani tretje osebe.
 7. Kupec lahko geslo za prijavo kadarkoli spremeni v nastavitvah profila.
 8. V primeru utemeljenega suma je Prodajalec pooblaščen registrirani račun

Kupca blokirati in po možnosti od njega zahtevati spremembo podatkov za prijavo.

 1. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala Kupcu in/ali tretjim osebam v zvezi z registracijo kot posledica napake s strani Kupca.
 2. Prodajalec ima pravico preklicati registrirani račun Kupca kadarkoli brez navedbe razloga, tudi brez predhodnega obvestila Kupcu, če so zaradi dejavnosti Kupca ogroženi interesi Prodajalca in če Kupec izvaja kakršne koli dejavnosti, ki negativno vplivajo na funkcionalnost in učinkovitost e- trgovine.
 3. Registracija Kupca preneha veljati:
  1. s prenehanjem izvajanja storitve registracije s strani Prodajalca,
  2. s preklicem           registracije na zahtevo Kupca, poslano na naslov: info@4robot.si,
  3. s smrtjo Kupca.

 

Člen VII

Dobava blaga

 1. Če v Kupoprodajni pogodbi ni navedeno drugače, način dostave blaga določi Kupec iz možnosti, ki jih trenutno ponuja Prodajalec na spletni strani e-trgovine .
 2. Običajen način dostave blaga s strani Prodajalca do Kupca je:
  1. preko kurirske službe GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. , s registriranim sedežem 1039, 962 33 Budča, matična številka: 36 624 942, vpisana v poslovni register okrožnega sodišča Banská Bystrica, oddelek Sro , Vložek št. 9084/S (v nadaljevanju „kurirsko podjetje“),
  2. preko storitve podjetja Packeta Slovakia s.r.o. , sedež: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - okrožje Petržalka, Slovaška republika, matična številka: 48 136 999, registrirano v poslovnem registru, ki ga vodi Okrožno sodišče v Bratislavi I oddelek s.r.o., vložek št . 105158/B, zakoniti zastopnik: Ing. Simona Kijonková , poslovodna direktorica (v nadaljevanju „Packeta“).
 3. V primeru, da je na podlagi izrecnega naročila Kupca dogovorjen način prevoza naročenega blaga, drugačen od tistega, ki je naveden v teh SPP, nosi Kupec morebitne dodatne stroške izbranega načina prevoza, tj. Kupec nosi razliko med stroški dostave, ki jih izbere Kupec, in stroški najcenejšega običajnega načina dostave, ki ga ponuja Prodajalec.
 4. Rok dobave blaga je odvisen od trenutne dobavljivosti blaga, poslovnih zmožnosti Prodajalca ter izbranega načina prevoza in plačila. Blago bo poslano v transport takoj po knjižitvi kupnine na račun prodajalca, običajno v 7 dneh.
 5. Rok dostave, v kolikor je naveden ob ponudbi blaga v spletni trgovini, je običajen rok dostave, ki se razlikuje od izbranega načina plačila in dostave.
 6. Odvisno od statusa, označenega za določen izdelek v e-trgovini, dostavo izdelka urejajo naslednja pravila:
  1. blago „Na zalogi“ - če je naročeno blago plačano na delovni dan do 11.00 ure. ( tj. zgoraj navedeno velja za plačilo s kartico in plačilo po povzetju), blago oddamo v transport še isti delovni dan ali naslednji delovni dan ALI pri izbiri drugega načina plačila, bo blago oddano v transport šele po nakazili

Kupnine na račun,

 1. blago „Na zalogi“ - če je naročeno blago plačano na delovni dan po 11.00 uri. ( tj. zgoraj navedeno velja za plačilo s kartico, plačilo po povzetju), blago je poslano v transport naslednji delovni dan ali naslednji dan ALI pri izbiri drugega načina plačila bo blago oddano v transport šele po nakazili

Kupnine na račun,

 1. blago „Dobavljivost: 3 do 5 dni“ - po skladiščenju se blago odda v transport še isti delovni dan ali naslednji delovni dan pod pogojem, da je bila Kupnina nakazana na račun Prodajalca, če Kupnina ni nakazana na račun, bo blago oddano v transport po nakazilu Kupnine na račun Prodajalca,
 2. blago z oznako „Razprodano“ ni možno naročiti.
 3. Običajni dobavni roki glede na izbran način dostave (transporta):
  1. dostava preko kurirske službe je običajno v 2 do 3 delovnih dneh po tem, ko je Prodajalec blago oddal v transport,
  2. dostava preko storitve Packeta je običajno v 2 do 3 delovnih dneh po tem, ko je Prodajalec blago oddal v transport.
 4. Prodajalec je upravičen zaračunati Kupcu stroške dostave blaga, ki so določeni ob oddaji naročila.
 5. Prodajalec je dolžan dostaviti blago na mesto, ki je navedeno v naročilu, Kupec pa je dolžan blago prevzeti na danem mestu.
 6. Prodajalec lahko blago, ki je takoj na razpolago, pošlje Kupcu in preostali del naročila dostavi dodatno v zakonsko določenem roku, pri čemer pa Kupcu ne zaračuna dodatnih stroškov dostave, razen tistih, ki so dogovorjeni pri nakupu.
 7. Kupec je dolžan blago preveriti takoj po dostavi s kurirjem v prisotnosti prevoznika. V primeru, da je blago ali njegova embalaža poškodovana, je Kupec dolžan v prisotnosti prevoznika sestaviti zapisnik o poškodbi blaga, ki ga bo poslal Prodajalcu v roku 24 ur od prevzema blaga.
 8. Kupec je dolžan blago preveriti takoj po dostavi s Pecketa na prevzemno mesto. V primeru, da je blago ali njegova embalaža poškodovana, je Kupec dolžan to dejstvo nemudoma prijaviti Prodajalcu.
 9. Lastninsko pravico na blagu pridobi Kupec s prevzemom blaga na dogovorjenem mestu dostave, ki ga kupec navede v naročilu, in s hkratnim plačilom celotne Kupnine s strani Kupca.
 10. Tveganje poškodbe blaga, ki je predmet sklenjene Kupoprodajne pogodbe, preide na Kupca v trenutku, ko prevzame blago od Prodajalca oziroma od pooblaščene osebe.
 11. Vsak izdelek, kupljen pri Prodajalcu, je ob dostavi Kupcu opremljen z dokazilom o nakupu (račun), ki služi tudi kot garancijski dokument (garancija).

 

Člen VIII

Kupnina in plačilni pogoji

 1. Kupec ima možnost, da se pred oddajo naročila z obveznostjo plačila seznani s prodajno ceno blaga in celotno Kupnino.
 2. Prodajalec si pridržuje pravico do popusta:
  1. od cene blaga, običajno z oznako blaga „Ugodni paket“ ali „Sale“,
  2. od stroškov prevoza, z oznako „Brezplačni prevoz“.
 3. Blago, naročeno v e-trgovini , lahko plačate na naslednje načine:
  1. z nakazilom z vašega računa na račun prodajalca Filip Trade Company s.r.o., IBAN: SK16 7500 0000 0040 2833 6911, SWIFT/BIC:

CEKOSKBX, vodeni v banki: Československá obchodná banka, as .,

 1. z neposrednim pologom gotovine na račun prodajalca Filip Trade Podjetje

sro . , IBAN: SK16 7500 0000 0040 2833 6911, SWIFT/BIC: CEKOSKBX, v banki: Československá obchodná banka, as .,

 1. debetno ali kreditno kartico (VISA, Master Card, Maestro), prek plačilnega prehoda GPwebpay, ki ga upravlja Global Plačila Europe , sro ., s registriranim sedežem na naslovu V Olšinách 626/80, 10000 Praga, Češka. Matična številka: 27088936 (več informacij na https://www.gpwebpay.cz/).
 2. Prodajalec si pridržuje pravico, da kupcu zagotovi popust od prodajne cene blaga:
  1. popust na ceno blaga,
  2. popust pri pošiljanju.
 3. Zagotovljeni popusti se obračunajo od prodajne cene blaga in se ne seštevajo.
 4. Prodajalec ima pravico k prodajni ceni blaga dodati provizijo glede na način plačila in način dostave, ki ga izbere kupec:

 

                  Vrsta prevoza                Naročila do 39 € (vključno) Naročila nad 39 €

Kurirsko

                                                                                          3,90 €                                 Brezplačno

podjetje

 

 

                                                                                          2,65 €                                 brezplačno

Packeta

                                  

              Osebni prevzem                           Brezplačno                             Brezplačno

 

              

 

Način plačila Cena v €         Cena v €

 

Plačilo vnaprej*                         Brezplačno  

    Plačilo z gotovino po povzetju           0,99 € 0,99 €

    Plačilo ob osebnem prevzemu             Brezplačno                                       

* Plačilo vnaprej = plačilo s kreditno kartico ali bančnim nakazilom.

 

 1. Prodajalec se lahko s Kupcem dogovori tudi za drugačen postopek od standardnega (zgoraj navedenega) pri pošiljanju blaga ali storitev ter cene teh storitev. Za dogovor med prodajalcem in kupcem se bodo štela individualno dogovorjena pogodbena določila, na vsebino katerih lahko Kupec vpliva.
 2. Stroške, ki jih ima Kupec v zvezi z uporabo elektronskih komunikacijskih storitev (na primer internetna povezava, telefonska komunikacija), v celoti krije Kupec.
 3. Akcijske cene veljajo do razprodaje zalog ob določitvi števila akcijskih izdelkov oziroma za obdobje, navedeno v akcijski ponudbi Prodajalca.

 

člen IX

Reklamacijski postopek

Del A) Uvodne določbe

 1. Pravice Kupca iz naslova pomanjkljive izvedbe so urejene z ustreznimi splošno zavezujočimi pravnimi predpisi in v skladu z določili SPP dela reklamacijskega postopka (v nadaljevanju „reklamacijski postopek“ ).
 2. Pri uveljavljanju pravic iz naslova pomanjkljive izvedbe Prodajalec ravna po reklamacijskem postopku.
 3. Kupec se je dolžan pred oddajo reklamacije seznaniti z veljavnim besedilom reklamacijskega postopka.
 4. Ta reklamacijski postopek velja za blago, ki je predmet Kupoprodajne pogodbe, ki je sklenjena preko elektronskega poslovanja na spletni strani e-trgovine www.4robot.si.
 5. Reklamacija je mogoča samo na blago, ki je kupljeno pri Prodajalcu in ki je v celoti plačano.
 6. Prodajalec odgovarja za napake na blagu, ki ga je prevzel Kupec.
 7. Kupec ima pravico vložiti reklamacijo pri Prodajalcu, oziroma odgovornost za napake na blagu, ki kažejo napake, za katere odgovarja Proizvajalec, dobavitelj ali Prodajalec.
 8. Garancijska doba začne teči z dnem, ko kupec prejme blago.
 9. Garancijska doba je 24 mesecev in začne teči od dneva, ko je kupec prejel blago. Garancijska doba se podaljša za čas, v katerem Kupec blaga ni mogel uporabljati zaradi garancijskega popravila blaga. Pravice iz naslova odgovornosti za napake na izdelku, za katere velja garancijski rok, prenehajo, če niso bile uveljavljene v garancijskem roku.
 10. Redna uporaba izdelka povzroči njegovo naravno obrabo in posledično izdelek izgubi svoje lastnosti. Na podlagi navodil proizvajalca je lahko priporočeno obdobje za vsak izdelek navedeno drugače.
 11. Priporočeno obdobje zamenjave ob običajni uporabi:
  1. filter sesalnika - potrebno ga je zamenjati z novim kosom - enkrat v 3 do 6 mesecih,
  2. stranska krtača - potrebno jo je zamenjati z novim kosom - v 3 do 6 mesecih,
  3. glavna krtača – potrebno jo je zamenjati z novim kosom – enkrat v 3 do 6 mesecih,
  4. rezervne vrečke za sesalnike - potrebno jih je zamenjati z novimi kosi - vsakič, ko se napolnijo,
  5. navlaka za brisanje - potrebno jo je zamenjati z novim kosom - enkrat v 2 do 3 mesecih,
  6. filter za klasični sesalnik – potrebno je ga zamenjati z novim kosom enkrat v 6 do 12 mesecih,
  7. dodatki za čiščenje in tako naprej – potrebno jih je zamenjati za nov kos - enkrat v 6 do 12 mesecih.
 12. V primeru zamenjave blaga za novo začne teči nov garancijski rok z dnem, ko Kupec prejme novo blago.
 13. Garancija ne velja za napake, na katere je bil Kupec ob sklenitvi Kupoprodajne pogodbe obveščen s strani Prodajalca ali za katere je glede na okoliščine, v katerih je bila pogodba sklenjena, moral vedeti.
 14. Za napako na blagu se ne šteje sprememba lastnosti blaga, ki je nastala v garancijski dobi kot posledica njegove obrabe, napačne uporabe, nezadostne ali neustrezne nege in/ali kot posledica naravnih sprememb materialov iz zaradi katere je blago izdelano in/ali zaradi morebitne škode s strani Kupca in/ali tretje osebe.
 15. Pri darilnem bonu je garancijska doba vezana na rok veljavnosti uporabe blaga.

 

Del B) Vložitev reklamacije

 1. Kupec mora po odkritju napake na blagu brez nepotrebnega odlašanja vložiti reklamacijo pri Prodajalcu. Po ugotovitvi napake na blagu je Kupec dolžan opustiti uporabo navedenega blaga zaradi morebitnih nadaljnjih poškodb.
 2. Kupec lahko vloži reklamacijo na naslednji način:
  1. Kupec izpolni obrazec za reklamacijo na spletni strani prodajalca: https://www.4robot.si/dostava-in-placilo/reklamacija ,
  2. Kupec lahko kontaktira Prodajalca tudi po elektronski pošti in pošti,
  3. Reklamacija mora biti vedno poslana preko obrazca ali elektronske pošte ali preko pošti, sicer jih ne bomo upoštevali.
  4. Kupec je dolžan reklamirano blago poslati nazaj na naslov Prodajalca, in sicer:
   1. po pošti skupaj s kopijo davčnega dokumenta in razlogom reklamacije na naslov: Filip Trade Podjetje s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina,

(Prodajalec svetuje Kupcu, da reklamirano blago pošlje Prodajalcu vsaj kot priporočeno pošiljko, da bi v primeru izgube dokazal, da je bila pošiljka poslana.)

 1. s predajo pošiljke na prevzemnem mestu Packeta kot povratno pošiljko s kodo: 97059416.
 2. osebno od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00 ure. na naslovu:

Kragujevská 1, Žilina, pred osebnim prevzemom se je potrebno dogovoriti za točno uro po telefonu št.: 0909 212 971

 1. Za trenutek nastopa odgovornosti za napake na izdelku - reklamacije se šteje trenutek, ko je reklamirano blago skupaj z vsemi zakonsko določenimi dokumenti in dodatki izročeno Prodajalcu.
 2. Če Kupec uveljavlja reklamacijo, je prodajalec ali od njega pooblaščeni delavec dolžan seznaniti Kupca z njegovimi pravicami iz naslova uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za napake na izdelku v garancijskem roku v skladu z določili Civilnega zakonika.
 3. V primeru, da Kupec blago reklamira zaradi odpravljive napake, ima pravico do:
  1. zamenjavi blaga ali dela blaga, če to za Prodajalca ne povzroči nerazumnih stroškov glede na ceno blaga ali resnost napake,
  2. odstopa od Kupoprodajne pogodbe.
  3. V primeru, da Kupec reklamira blago zaradi napake, ki je ni mogoče odpraviti in zaradi katere Kupec ne more pravilno uporabljati blaga kot blaga brez napake, ima pravico do:
   1. zamenjavi blaga,
   2. odstopa od Kupoprodajne pogodbe.
   3. V primeru, da Kupec reklamira blago zaradi druge nepopravljive napake, ima pravico do:
    1. zamenjavi blaga,
    2. odstopa od Kupoprodajne pogodbe.
    3. Prodajalec je dolžan na podlagi odločitve Kupca, katero od teh pravic Kupec uveljavlja (pravica v zvezi z odstranljivo napako ali pravica v zvezi z neodstranljivo napako ali pravica v zvezi z drugo neodstranljivo napako) izbrati način reševanja reklamacije:
     1. takoj oziroma
     2. v zahtevnejših primerih najkasneje v 3 delovnih dneh od dneva vložitve reklamacije s strani kupca, oziroma
     3. v upravičenih primerih (zlasti če je potrebna kompleksna tehnična ocena stanja izdelka), najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve reklamacije s strani kupca.
     4. Potem ko bo Prodajalec določil način reševanja reklamacije, bo Prodajalec reklamacijo obravnaval:
      1. takoj, oziroma
      2. v upravičenih primerih bo Prodajalec reklamacijo obravnaval najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve reklamacije s strani Kupca.
      3. Če predmet reklamacije Prodajalec prevzame pozneje od dneva prijave reklamacije s strani Kupca, začnejo teči roki za določitev načina obravnavanja reklamacije in obravnavo reklamacije od dneva, ko je predmet reklamacije prevzame Prodajalec; pa najkasneje od trenutka, ko Prodajalec Kupcu onemogoči ali prepreči prevzem predmeta reklamacije.
      4. Za pravilno in pravočasno obravnavo reklamacije Prodajalec Kupcu priporoča, da

Kupec je napako, za katero blago reklamira, opisal čim bolj jedrnato, Prodajalec pa je dolžan obravnavati le tisto napako blaga, ki jo reklamira Kupec.

 1. Pri vložitvi reklamacije je Kupec dolžan dokazati, da je reklamirano blago kupil pri Prodajalcu. Prodajalec priporoča, da v ta namen Kupec predloži dokazilo o nakupu

(račun), oziroma garancijski list, če je bil izdan.

 

Del C) Metoda obdelave reklamacije

 1. Za namene teh pritožbenih postopkov obdelave reklamacije pomeni zaključek reklamacijskega postopka:
  1. z menjavo blaga,
  2. z vračilom Kupnine blaga:
  3. utemeljena zavrnitev.
 2. Če Prodajalec reklamacije ne reši v 30 dneh, ima Kupec enake pravice, kot če bi šlo za nepopravljivo napako, tj. pravico do zamenjave blaga ali pravico do odstopa od Kupoprodajne pogodbe (vračilo Kupnine).
 3. Prodajalec ima pravico zavrniti sprejem blaga v reklamacijski postopek, če je reklamirano blago ali njegovi deli neupravičeno umazano ali ne izpolnjuje osnovnih pogojev za higienski varno ravnanje z reklamacijo.

 

Del D) Postopek ob/po vložitvi reklamacije

 1. Ob reklamaciji Prodajalec Kupcu izda potrdilo o reklamaciji. Če je reklamacija izvedena preko sredstev komunikacije na daljavo, je Prodajalec dolžan potrdilo o reklamaciji dostaviti takoj; če potrdila ni mogoče dostaviti takoj, ga bo Prodajalec dostavil brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa skupaj z dokumentom o izpolnitvi reklamacije; potrdila o uveljavljanju reklamacije ni treba dostaviti, če ima Kupec možnost vložitev reklamacije izkazati na drug način. Potrdilo o prejemu reklamacije bo med drugim vsebovalo identifikacijski podatki Prodajalca in Kupca, kakšna je po mnenju Kupca vsebina reklamacije, kakšen način obravnavanja reklamacije zahteva, datum in kraj prejema reklamacijo in podpis zaposlenega pri Prodajalcu.
 2. V primeru, da je Kupec blago reklamiral v prvih 12 mesecih od sklenitve Kupoprodajne pogodbe, lahko Prodajalec reklamacijo obravnava tako, da jo zavrne le na podlagi strokovne ocene. Ne glede na rezultat strokovne ocene Prodajalec od Kupca ne more zahtevati plačila stroškov strokovne ocene blaga ali drugih stroškov v zvezi s strokovno oceno blaga. Prodajalec bo kupcu posredoval kopijo strokovne ocene, ki utemeljuje zavrnitev reklamacije, najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je bila reklamacija obravnavana.
 3. V kolikor je kupec blago reklamiral po preteku 12 mesecev od sklenitve Kupoprodajne pogodbe in jo je Prodajalec zavrnil, je Prodajalec dolžan v dokumentu o obravnavi reklamacije navesti, komu lahko Kupec pošlje blago v strokovno oceno. Če je izdelek poslan v strokovno oceno pooblaščeni osebi, stroške strokovne ocene, kot tudi vse druge s tem povezane stroške, nosi Prodajalec, ne glede na rezultat strokovne ocene. Če Kupec s strokovno oceno dokaže prodajalčevo odgovornost za napako, lahko reklamacijo uveljavlja ponovno; garancijski rok ne poteče med izvedbo strokovne ocene. Prodajalec je dolžan Kupcu v 14 dneh od dneva ponovne vložitve reklamacije povrniti vse stroške strokovne ocene ter vse s tem povezane namensko nastale stroške. Ponovnega zahtevka ni mogoče zavrniti.
 4. Prodajalec je dolžan Kupcu v 14 dneh od dneva ponovne reklamacije povrniti vse stroške strokovne ocene blaga ter vse s tem povezane namensko nastale stroške.
 5. Prodajalec je dolžan izdati pisno listino o obravnavi reklamacije najpozneje v 30 dneh od dneva vložitve reklamacije, vendar najkasneje skupaj z listino o obravnavi reklamacije, če je rok za obdelavo začel teči od dneva, ko je predmet reklamacije prevzel Prodajalec.

 

Del E) Zavrnitev reklamacije oziroma kadar kupec nima pravice do vložitve reklamacije

1. Kupec nima pravice do zahtevka, če:

 1. nima garancijskega lista (ali davčnega dokumenta),
 2. ne objavi očitnih napak na blagu ob prevzemu,
 3. poteče garancijski rok,
 4. je napaka na blagu mehanska poškodba blaga, ki jo povzročil Kupec,
 5. je napaka blaga nastala zaradi uporabe blaga, ki ne ustreza intenzivnosti, vlažnosti, kemičnim in mehanskim vplivom naravnega okolja blaga,
 6. je do napake na blagu prišlo zaradi nestrokovnega ravnanja, servisa ali malomarne nege blaga,
 7. je napaka na blagu nastala zaradi poškodbe blaga zaradi prekomerne obremenitve ali uporabe v nasprotju s pogoji iz dokumentacije ali splošnimi načeli običajne uporabe blaga,
 8. je napaka na blagu nastala zaradi poškodbe blaga zaradi neizogibnih in/ali nepredvidljivih dogodkov,
 9. je napaka na blagu nastala zaradi poškodbe blaga zaradi naključne poškodbe in naključnega kvarjenja,
 10. je napaka na blagu nastala zaradi nepooblaščenega posega v blago.
 11. Prodajalec obvešča Kupca o platformi internetnega sistema za reševanje sporov med potrošniki in podjetniki na ravni Evropske unije, ki jo zagotavlja Evropska komisija z namenom povečanja varnosti in poštenosti spletnega nakupovanja prek dostopa do kakovostnih orodij za reševanje sporov.

Podrobnejše       informacije so na voljo na ti spletni strani https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 1. Prodajalec obvešča Kupca o možnosti stika z Družbo za varstvo potrošnikov, ki v svojih poslovalnicah nudi brezplačno svetovanje potrošnikom. Kontakt: Društvo za varstvo potrošnikov, Nábr . Jána Pavla II 439/16, 058 01 Poprad, telefonska številka: 0944 533 011, e-poštni naslov: info@sospotrebitelov.sk .

 

 

Člen X

Odstop od Kupoprodajne pogodbe

 1. Z odstopom od Kupoprodajne pogodbe se Kupoprodajna pogodba prekine od začetka.
 2. Prodajalec ima pravico do odstopa od Kupoprodajne pogodbe, če:
  1. Kupec ni pravilno in pravočasno plačal dogovorjeno Kupnino;
  2. Kupec je v prejšnjih pogodbenih razmerjih s Prodajalcem bistveno kršil svoje obveznosti
  3. ta pravica izhaja iz teh SPP (Splošnih pogojev poslovanja).
 3. Če Prodajalec odstopi od Kupoprodajne pogodbe, je dolžan o tem nemudoma obvestiti Kupca.
 4. Kupec ima pravico do odstopa od Kupoprodajne pogodbe:
  1. če Prodajalec blaga ni dostavil pravilno in pravočasno,
  2. če Prodajalec ni obravnaval reklamacije v 30 dneh od uveljavitve pravic iz odgovornosti za napake na izdelku,
  3. brez navedbe razloga v 14 dneh od sklenitve Kupoprodajne pogodbe pod pogoji, določenimi v Splošnih pogojih.
 5. Prodajalec je dolžan Kupcu vrniti Kupnino oziroma prodajno ceno, če je ta že plačana, oziroma Kupnino oziroma prodajno ceno, zmanjšano v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja in ustreznimi zakonskimi predpisi (za primer znižanje za dodatne stroške dodatni stroški v smislu zakona o varstvu potrošnikov prodaja blaga na podlagi pogodbe sklenjene na daljavo pomeni razliko med stroški dostave po izbiri kupca in stroški najcenejšega običajen način dostave, ki ga ponuja Prodajalec).

 

 

 

Člen XI

Odstop Kupca od Kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga

 1. Pravico do odstopa od Kupoprodajne pogodbe po tem členu Splošnih pogojev ima le Kupec – potrošnik , tj. fizična oseba, ki je tudi Kupec in pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe ne deluje v okviru svoje gospodarske ali druge poslovne dejavnosti, zaposlitve ali poklica.
 2. Če je Kupoprodajna pogodba sklenjena na daljavo (preko e-trgovine ) ali izven prostorov Prodajalca in je Prodajalec hkrati Kupcu pravočasno in pravilno posredoval podatke o pravici do odstopa od pogodbe, pogojih, roku in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od Kupoprodajne pogodbe, vključno z obrazcem za odstop od pogodbe in ob hkratnem izpolnjevanju dejstev, ki jih zahteva zakon, ima kupec pravico, po Zakonu o varstvu potrošnikov v pri prodaji blaga na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, brez navedbe razloga in brez kakršnih koli sankcij, odstopiti od Kupoprodajne pogodbe v 14 dneh od dneva prevzema blaga (v nadaljevanju le „odstop od Kupoprodajne pogodbe“).
 3. Šteje se, da je rok za odstop od Kupoprodajne pogodbe upoštevan, če je bilo obvestilo o odstopu od Kupoprodajne pogodbe poslano Prodajalcu najkasneje zadnji dan zakonskega roka za odstop od pogodbe.
 4. Če je Prodajalec Kupcu v zakonskem roku brez navedbe razloga posredoval informacijo o odstopu od Kupoprodajne pogodbe dodatno, vendar najkasneje v 12 mesecih od začetka roka za odstop od Kupoprodajne pogodbe, se odstopni rok od Kupoprodajne pogodbe preneha veljati po 14 dneh od dneva, ko je Prodajalec dodatno izpolnil obveznost obveščanja v zvezi z odstopom v razmerju do Kupca.
 5. Če Prodajalec tudi v dodatnem roku po prejšnjem odstavku Kupcu ni posredoval zakonsko določenih informacij o možnosti in načinu odstopa od Kupoprodajne pogodbe, poteče rok za odstop od pogodbe po 12 mesecih in 14 dni od datuma prejema blaga.
 6. Šteje se, da je blago Kupec prevzel v trenutku, ko Kupec ali tretja oseba, ki jo on določi, razen prevoznika:
  1. prevzame vse dele naročenega blaga (v trenutku prevzema zadnjega dela oziroma zadnjega kosa), oziroma
  2. če je blago, ki ga Kupec naroči v enem naročilu, dobavljeno ločeno, v trenutku prevzema zadnjega dostavljenega blaga.
 7. Kupec ima pravico do odstopa od Kupoprodajne pogodbe, katere predmet je dobava blaga, tudi pred potekom odstopnega roka od Kupoprodajne pogodbe.
 8. Če Kupec v zakonskem roku sporoči Prodajalcu, da odstopa od Kupoprodajne pogodbe, se Kupoprodajna pogodba odpoveduje od začetka. Za odstop od Kupoprodajne pogodbe lahko Kupec uporabi splošni obrazec za odstop od Kupoprodajne pogodbe, ki ga Kupcu dostavi Prodajalec. V navedenem obrazcu se navede najmanj ime in priimek Kupca, številko naročila, opis blaga. Kupnina bo vrnjena na način, kot je bila plačana. V primeru, da kupec zahteva vračilo kupnine na bančni račun, mora kupec navesti številko računa (IBAN) za vračilo Kupnine.
 9. Kupec ima pravico, da v roku za odstop od Kupoprodajne pogodbe po prevzemu blago razpakira in preizkusi na podoben način, kot je to običajno pri nakupu v fizični trgovini, v obsegu, ki je potreben za ugotavljanje narave, lastnosti in funkcionalnost blaga.
 10. V primeru, da kupec odstopi od Kupoprodajne pogodbe v zakonskem odstopnem roku, je kupec odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga, ki je nastalo kot posledica takšnega ravnanja z blagom, ki je izven okvira ravnanja potrebno za določitev lastnosti in funkcionalnosti blaga.
  1. V primeru koriščenja pravice do odstopa od Kupoprodajne pogodbe je Kupec dolžan blago poslati nazaj Prodajalcu ali ga izročiti Prodajalcu ali osebi, ki jo Prodajalec pooblasti za prevzem blaga v 14 dneh od dneva od odstopu od Kupoprodajne pogodbe. Blago mora biti poslano na naslov Prodajalca: Filip Trade Company s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina. To ne velja, če Prodajalec predlaga osebni prevzem blaga ali preko od njega pooblaščene osebe. Šteje se, da je rok po prvem stavku upoštevan, če je bilo blago predano v prevoz najkasneje zadnji dan roka.
 11. Če Kupec odstopi od Kupoprodajne pogodbe v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi, je Prodajalec dolžan brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 14 dneh od odstopa od Kupoprodajne pogodbe, Kupcu vrniti Kupnino (odstop od pogodbe v celoti), oziroma prodajno ceno (v primeru delnega odstopa od Kupoprodajne pogodbe), če je že plačana, ali Kupnina, znižana v skladu s splošnimi pogoji in veljavnimi pravnimi predpisi (npr. zmanjšanje za dodatne stroške; dodatni stroški so na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, pomeni razliko med stroški dostave po izbiri Kupca in stroški najcenejšega skupnega načina dostave, ki ga ponuja Prodajalec), na enak način, kot ga je Kupec uporabil za svoje plačilo. Prodajalec bo Kupcu prejeta sredstva vrnil na drug način, če se bo Kupec s tem strinjal in če s tem ne bo imel dodatnih stroškov.
 12. Prodajalec Kupcu ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, če je Kupec izrecno izbral drugačen način dostave od najcenejšega običajnega načina dostave, ki ga ponuja Prodajalec. Dodatni stroški pomenijo razliko med stroški dostave, ki jih izbere Kupec, in stroški najcenejšega običajnega načina dostave, ki ga ponuja Prodajalec.
 13. Kupec potrjuje, da je seznanjen s povračilom stroškov dostave blaga le v primeru odstopa od Kupoprodajne pogodbe v celoti.
 14. Če Kupec odstopi od pogodbe, katere predmet je prodaja blaga, Prodajalec Kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev/plačil, preden mu kupec izroči blago oziroma dokler Kupec ne dokaže, da je blago poslal nazaj Prodajalcu.
 15. Kupec potrjuje, da je v primeru odstopa od Kupoprodajne pogodbe dolžan nositi stroške vračila blaga Prodajalcu oziroma osebi, ki jo Prodajalec pooblastil za prevzem blaga. Kupec potrjuje, da je seznanjen, da v primeru odstopa od Kupoprodajne pogodbe nosi tudi stroške vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti.
 16. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, do katerega je prišlo zaradi takšnega ravnanja z blagom, ki presega obseg ravnanja, potrebnega za ugotavljanje lastnosti in funkcionalnosti blaga. V primeru, da kupec odstopi od Kupoprodajne pogodbe in Prodajalcu izroči blago, katerega vrednost je zmanjšana zaradi takšnega ravnanja z blagom, ki presega obseg ravnanja, potrebnega za ugotavljanje lastnosti in funkcionalnosti blaga, je Prodajalec upravičen do povračila škode v višini vrednosti popravila blaga in vrnitve blaga v prvotno stanje, oziroma Prodajalec ima pravico od kupca zahtevati povračilo zmanjšanja vrednosti blaga, o čemer je bil Kupec obveščen.
 17. Če Kupec nepooblaščeno in/ali v nasprotju z veljavno zakonodajo odstopi od Kupoprodajne pogodbe in kljub temu pošlje blago Prodajalcu, blaga ne bo prevzel oziroma ga bo Prodajalec shranil v skladu z ustreznimi določili Civilnega zakonika.
  1. Če so Kupcu skupaj z blagom izročeni katerikoli dodatki, ki so del Kupnine, je Kupec dolžan blago z dodatki vrniti Prodajalcu v primeru, da Kupec odstopi od Kupoprodajne pogodbe.
 18. Če Kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga na daljavo ni upravičen do vračila cene dodatne storitve, če je predmet dodatne pogodbe opravljanje storitve in je ta storitev v celoti opravljena (predvsem cena za storitev plačila po povzetju).
 19. Obrazec za odstop od Kupoprodajne pogodbe je na voljo tudi na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf ali na https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie od zmluvy.pdf .
 20. Obrazec za odstop od Kupoprodajne pogodbe prejme Kupec po elektronski pošti s potrditvijo naročila.
 21. V primeru, da Kupec ne izpolni katere od zgoraj navedenih obveznosti navedenih v SPP, odstop od kupoprodajne pogodbe ni veljaven in ne velja, Prodajalec pa ni dolžan Kupcu vrniti vseh preverljivih plačil navedenih v SPP, in je hkrati upravičen do povračila stroškov, povezanih s pošiljanjem blaga nazaj Kupcu.

 

Člen XII

Alternativno reševanje sporov

 1. V primeru, da Kupec ni zadovoljen z načinom, kako je Prodajalec obravnaval njegovo reklamacijo ali meni, da je Prodajalec kršil njegove pravice, se ima pravico obrniti na Prodajalca z zahtevo po popravku. Če Prodajalec ne odgovori na zahtevo kupca v 30 dneh od dneva, ko je bila poslana s strani Kupca, ali če je Prodajalec odgovoril negativno, ima Kupec pravico do vložitve predloga za začetek alternativnega reševanja spora v skladu z določili člena Zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov.
 2. Ustrezen subjekt alternativnega reševanja sporov je Slovaška trgovinska inšpekcija in pravna oseba, vpisana na seznamu, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve Slovaške republike ( https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana - sprebbitela/alternativne - risenie sprebtitelskych - sporov - 1/zoznam - subjectsov - alternativnega - reševanja - potrošniških sporov - 1 ) , pri čemer ima Kupec pravico izbrati, na katerega od navedenih subjektov se bo obrnil. To ne vpliva na možnost Kupca, da se obrne na sodišče.
 3. Predlog alternativnega reševanja potrošniškega spora mora vsebovati:
  1. ime in priimek Kupca, naslov za dostavo, elektronski naslov in morebitna kontaktna telefonska številka,
  2. natančna oznaka Prodajalca,
  3. popoln in razumljiv opis odločilnih dejstev,
  4. navedbo, kaj Kupec išče,
  5. datum, ko je Kupec kontaktiral Prodajalca z zahtevo za popravek in informacijo, da je bil poskus reševanja spora neposredno s Prodajalcem neuspešen,
  6. izjavo, da isti predlog ni bil poslan drugemu subjektu alternativnega reševanja sporov, sodišče ali arbitraža o zadevi ni odločilo, v zadevi ni sklenjen mediacijski sporazum, niti v zadevi ni sklenjen alternativni način reševanja sporov v skladu z Zakonom o alternativnem reševanju potrošniških sporov,
  7. dokumenti v zvezi s predmetom spora, ki dokazujejo dejstva, ki so navedena v predlogu.
 4. Razlogi, zaradi katerih lahko subjekt alternativnega reševanja potrošniških sporov zavrne reševanje spora po Zakonu o alternativnem reševanju potrošniških sporov so naslednji:
  1. Kupec odda predlog po poteku enega leta od dneva vročitve prodajalčevega negativnega odgovora na kupčevo zahtevo za popravek ali neuspešnega preteka 30-dnevnega roka od dneva, ko je Kupec Prodajalcu poslal zahtevo za popravek na katerega prodajalec ni odgovoril,
  2. Kupec pred oddajo predloga spora ni dokazljivo poskušal spor rešiti s komunikacijo s prodajalcem,
  3. merljiva vrednost spora ne presega 20 €,
  4. zadeva, na katero se predlog nanaša, subjekt že obravnaval in je bil Kupec obveščen o podrobnostih njene vložitve, medtem ko predlog ne vsebuje novih dejstev in bi bila alternativna rešitev spora očitno nesmotrna v glede na vse okoliščine,
  5. glede na vse okoliščine je očitno, da bi bilo alternativno rešitev spora mogoče doseči le z vloženim nesorazmernim naporom.
 5. Za oddajo predloga lahko kupec uporabi obrazec, katerega vzorec je v prilogi št. 1 Zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov in ki je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo Slovaške republike in vsak subjekt alternativnega reševanja potrošniških sporov, tj. . in Slovaške trgovinske inšpekcije. Kontaktni podatki Slovaške trgovinske inšpekcije: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. Naslov za oddajo predlogov v elektronski obliki: ars@soi.sk, adr@soi.sk, telefonska številka: 02/5827 2123.

 

 

 

Člen XIII

Brezplačna zamenjava blaga v 30 dneh

 1. Kupec lahko v okviru naročanja naroči storitev „Brezplačna menjava blaga v 30 dneh“.
 2. Storitev „Brezplačna menjava blaga v 30 dneh“ pomeni, da je Prodajalec dolžan vrnjeno blago enkrat brezplačno zamenjati za drugo v podaljšanem roku, brez navedbe razloga.
 3. Kupec je dolžan blago na lastne stroške dostaviti na najbližje dostavno mesto Packeta, ki omogoča prevoz „povratne pošiljke“.
 4. Dodatne stroške prevoza zamenjalnega blaga do Prodajalca in ponovne dostave pošiljke Kupcu krije Prodajalec.
 5. Način transporta zamenjanega blaga do Kupca bo enak kot primaren, razen če ni drugače dogovorjeno, tj. če je bilo originalno blago dostavljeno Kupcu s kurirjem, bo tudi zamenjano blago dostavljeno s kurirjem.
 6. Obdobje 30 dni je določeno na naslednji način: (i) prvi dan roka je dan po dostavi originalne pošiljke Kupcu, (ii) zadnji dan roka je 30. dan, ko je blago je treba vrniti Prodajalcu.
 7. Prodajalec se zavezuje, da bo Kupcu poslal novo blago v roku 7 koledarskih dni.

 

Člen XIV

Končne določbe

 1. Aktualno različico SPP lahko najdete na spletni strani Prodajalca.
 2. V primeru, da Prodajalec in Kupec skleneta pisno pogodbo, v kateri se dogovorita za drugačne pogoje od teh SPP, se njuno pogodbeno razmerje razlaga v smislu sklenjene pisne pogodbe.
 3. Navedena določila Splošnih pogojev poslovanja veljajo podobno tudi za naročila preko telefona.
 4. V primeru, da katera koli določba SPP postane neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb.
 5. Za razmerje, vzpostavljeno s Kupoprodajno pogodbo, se uporablja pravo Slovaške republike, za reševanje morebitnih sporov med Prodajalcem in Kupcem pa so pristojna sodišča Slovaške republike. To ne vpliva na pravico Kupca do uporabe sredstev za alternativno reševanje sporov.
 6. Kupoprodajno pogodbo med Prodajalcem in Kupcem je možno spremeniti le na podlagi pisnega dogovora obeh pogodbenih strank ali na podlagi potrjene elektronske komunikacije med pogodbenima strankama.
 7. SPP so sestavljeni v slovaškem jeziku, ki je tudi jezik sporazumevanja med pogodbenima strankama.
 8. Splošni pogoji poslovanja veljajo z dnem objave od 02.08.2022 ter v celoti nadomeščajo vse prejšnje splošne pogoje.

 

 

Niste našli vseh informacij, ki vas zanimajo?

Kontaktirajte nas:

E-naslov:                                                info@4robot.si

Naslov/sedež: Filip Trade Company s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 

 

 

 

V Žilini, 2. avgusta 2022.

Ing. Michal Filip

                                                                                                                                 direktor

                                                                                              Filip Trade Company s.r.o.

                    

ob

Login

Forgotten password

Nastavitve zasebnosti

Cookies uporabljamo za izboljšanje vašega obiska te spletne strani, analizo njene učinkovitosti in zbiranje podatkov o njeni uporabi. Za to lahko uporabimo orodja in storitve tretjih oseb, zbrane podatke pa lahko posredujemo partnerjem v EU, ZDA ali drugih državah. S klikom na 'Sprejmi vse piškotke' izjavljate, da se strinjate s to obdelavo. Spodaj lahko najdete podrobne informacije ali prilagodite svoje nastavitve.

Izjava o zasebnosti

Pokaži podrobnosti

Login

Forgotten password

Product has been added to the cart
Nadaljuj z nakupovanjem Kupiti